Winkelwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN POWER SLIM NEDERLAND B.V.

 

Park Forum 1057, 5657 HJ Eindhoven,

Tel: 088 066 4000, E-mailadres: info@psfoodandlifestyle.com,

KvK-nummer: 34276984, BTW-identificatienummer: NL818167221B01

 

  1. Toepasselijkheid

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot PS. food & lifestyle producten tussen PowerSlim Nederland B.V., hierna te noemen “PowerSlim" of "PS. food & lifestyle (handelsnaam)”, en “Koper”. Onder het begrip “Koper” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan de Cliënt van de PS. food & lifestyle coach, die na goedkeuring van de PS. food & lifestyle coach, middels een unieke inlogcode in het PS. food & lifestyle bestelsysteem producten aanschaft.

1.2    PS. food & lifestyle behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst   

    moment te wijzigen.

 

  1. Overeenkomst

2.1    Een overeenkomst met PS. food & lifestyle komt tot stand nadat de “Koper”, na goedkeuring van de PS. food & lifestyle coach, via een bestelling via het PS. food & lifestyle bestelsysteem zichzelf kenbaar heeft gemaakt.

2.2    De koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden per email bij PowerSlim Nederland binnen 24 uur na plaatsing van de order.

 

  1. Wijze van betaling

3.1    Bestellingen via het PS. food & lifestyle bestelsysteem kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • iDeal
  • Bancontact / Mister Cash

        PS. food & lifestyle kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

  1. Levering

4.1    Leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten, dan wel op de bestelwebsite vermeld, zijn naar beste weten en voor zover de producten voorradig zijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen. PowerSlim Nederland hanteert in beginsel een levertijd van 1 werkdag indien de order is geplaatst voor 11:00 uur en indien de producten op voorraad zijn. Wanneer de koper op werkdagen voor 11:00 uur besteld, kan men de bestelling over het algemeen de volgende dag in huis verwachten. Bestellingen op vrijdag voor 11:00 uur, worden ook op zaterdag geleverd. PS. food & lifestyle kan de leveringstermijnen in de toekomst uitbreiden. Andere leveringstermijnen zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2    De levering van PS. food & lifestyle producten geschiedt af magazijn. De producten kunnen breekbaar zijn en worden met grootste zorg door PowerSlim Nederland verpakt. Nadat de PS. food & lifestyle producten het magazijn hebben verlaten, draagt Koper alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het transport van de PS. food & lifestyle producten en de aflevering op het adres van Koper.

 

  1. Geschillen

5.1    Op alle overeenkomsten waarbij PowerSlim Nederland partij is, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

5.2    Alle geschillen tussen PowerSlim Nederland en Koper worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1    PS. food & lifestyle is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PS. food & lifestyle.

6.2    Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van PS. food & lifestyle jegens de koper beperkt tot het bedrag van het factuurbedrag van de bestelling of dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.

6.3    Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van PS. food & lifestyle, anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

 

  1. Acceptatie en herroepingsrecht

7.1    Koper dient bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper met opgave van de aard en de grond van de klachten uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de aflevering PowerSlim Nederland hiervan  per email voorzien van foto waar de aard en de grond van de klacht zichtbaar is op de hoogte te stellen.

7.2    Indien de afgeleverde producten na onderzoek door PowerSlim Nederland niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PowerSlim Nederland de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen.

7.3   Retourzendingen van PS. food & lifestyle producten middels de PS. food & lifestyle coach, alleen in geval de producten na onderzoek door PS. food & lifestyle niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.

7.4    PS. food & lifestyle behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door eigen toedoen is beschadigd of geopend.

7.5    Klachten en opmerkingen met betrekking tot de producten, service en levering dienen per email te worden ingediend bij PS. food & lifestyle. Koper ontvangt uiterlijk binnen 2 werkdagen bericht terug van PS. food & lifestyle.

7.6    PS. food & lifestyle is niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 12 april 2022.