Privacy verklaring

U bent klant van PowerSlim, of hebt interesse in producten van PowerSlim. Het kan daarom zijn dat PowerSlim persoonsgegevens van u verwerkt.

PowerSlim hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe PowerSlim dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is PowerSlim Nederland B.V. (“PowerSlim”). Voor vragen over uw privacy is PowerSlim als volgt voor u bereikbaar:

 • Bezoekadres: Park Forum 1057, 5657 HJ Eindhoven, Nederland
 • Website: www.psfoodandlifestyle.nl 
 • Telefoonnummer: 088-0664000
 • E-mailadres: info@powerslim.nl

Uw persoonsgegevens waarover PowerSlim beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf, omdat u ze op de website van PowerSlim (“Website”) heeft ingevoerd. Ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven door uw PowerSlim Coach.

Via de Website kunt u de volgende gegevens aan ons verstrekken: N.A.W.-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij om nieuwsbrieven aan u sturen of om opvolging te geven aan een verzoek van u om met u in contact te treden. U bent nooit verplicht om gegevens in te voeren in onze Website. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief versturen of met u in contact treden.

U verstrekt ook persoonsgegevens aan uw PowerSlim Coach. Uw PowerSlim Coach doet dat voor eigen doeleinden en is voor die eigen doeleinden zelf de verantwoordelijke voor de verwerking. Uw PowerSlim Coach geeft ook bepaalde persoonsgegevens aan ons door die PowerSlim voor haar doeleinden verwerkt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PowerSlim-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de werking van PowerSlim-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan uw PowerSlim Coach te verstrekken, maar als u de gegevens niet verstrekt, kan dat van negatieve invloed zijn op de diensten PowerSlim of uw PowerSlim Coach levert. 

PowerSlim verwerkt uw persoonsgegevens dus voor marketingdoeleiden en kwaliteitsdoeleinden.

Het is noodzakelijk dat PowerSlim deze persoonsgegevens van u verwerkt om overeenkomsten met u uit te voeren, en om gerechtvaardigde belangen van PowerSlim te behartigen, namelijk het belang van PowerSlim om u op de hoogte te stellen van PowerSlim-producten en -diensten, en om de kwaliteit daarvan te analyseren en te verbeteren. PowerSlim verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht PowerSlim dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

PowerSlim bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de marketingdoeleiden en kwaliteitsdoeleinden te dienen. In de praktijk komt het erop neer dat uw persoonsgegevens na 10 jaar worden verwijderd nadat de laatste mutatie van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden in onze databestanden. 

Als PowerSlim uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

PowerSlim verwerkt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden. PowerSlim stelt uw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan derden. Wel besteedt PowerSlim de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn. PowerSlim geeft dan ook geen persoonsgegevens door aan degelijke landen, tenzij u daar voorafgaand toestemming voor heeft gegeven.

Alle persoonsgegevens die PowerSlim verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit PowerSlim werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de Website, van PowerSlim. Verder monitort PowerSlim continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat PowerSlim met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens;
 • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van PowerSlim;
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met PowerSlim via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop PowerSlim uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. PowerSlim probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.